Rezerwuj
Data przyjazdu*:
Data wyjazdu*:
E-mail kontaktowy*:
Tel. kontaktowy*:
Ilość osób*:
Imię:
Nazwisko:
Uwagi:
*Oświadczam, że zapoznałem/-am się z regulaminem rezerwacji i w pełni go akceptuję.
*Złożenie zapytania jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez firmę Słoneczny Gródek 19 na potrzeby realizacji zapytania. Udostępnienie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu złożenia zapytania. Klient ma możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych. Dane są wysyłane tylko do właściciela strony. Administratorem danych jest Apartament Słoneczny Gródek 19 Gabriela Pituch, 33-318 Gródek nad Dunajcem 83/19 (właściciel serwisu slonecznygrodek19.pl).
*Zapoznałem sie z obowiązkiem informacyjnym RODO (zobacz politykę prywatności)
 
* pole wymagane
Proszę czekać

ładowanie

Regulamin wynajmu apartamentu

Zawiera procedury i zasady, według których dokonuje się rezerwacji i wynajmu apartamentu, jak i również określa warunki z ich korzystania.

Dokonanie rezerwacji według zasad określonych w Regulaminie jest jednoznaczne z akceptacją  postanowień w nim zawartych. Jego aprobata jest warunkiem dokonania rezerwacji.

Klient – osoba fizyczna, lub prawna, korzystająca z apartamentu będącego w dyspozycji Wynajmującego na pobyt czasowy.
Apartament – lokal mieszkalny znajdujący się w budynku nr 19, położonym w Gródku nad Dunajcem, szczegółowo opisany na stronie internetowej www.slonecznygrodek19.pl, który Klient wynajmuje na pobyt czasowy, w celach wypoczynkowych i turystycznych.


§ 1. Rezerwacja.

 1. Rezerwacji apartamentu dokonuje się on-line na stronie www.slonecznygrodek19.pl, e-mailowo, lub telefonicznie.
 2. Po zapoznaniu się z ofertą, statutem i wyborze terminu, Klient wypełnia formularz rezerwacyjny.
 3. Złożenie zamówienia poprzez formularz zgłoszeniowy należy traktować jako informację, że apartament jest wolny (w interesującym Klienta terminie). W dniu przyjęcia zgłoszenia, a do czasu wpłacenia zadatku w wysokości 50%, lokal będzie wstępnie zarezerwowany.
 4. Potwierdzenie wymaga wpłaty zadatku w ciągu 48 godzin od momentu złożenia rezerwacji. Po zakończeniu procesu rezerwacji przesyłamy e-mail zwrotny, zawierający dokładny adres wynajętego apartamentu, wraz z numerem konta na jakie należy dokonać przedpłaty.
 5. Wpłaty należności można dokonać na jeden z kilku sposobów:
 • wpłatą bezpośrednio na konto bankowe.
 • standardowym przelewem bankowym.
 1. Po przyjęciu przedpłaty, Wpłacający zostanie powiadomiony e-mailem o jej potwierdzeniu i dokonaniu rezerwacji. E-mail zawierał będzie: Dane osobowe Klienta, opis oferty z podaniem adresu apartamentu,  ilość osób w czasie pobytu, całkowitą cenę, kwotę wpłaconego zadatku, a także kwotę do dopłaty.
 2. Przy wyborze opcji pierwszej, lub drugiej jako sposobu opłaty zadatku, Klient zobowiązany jest  przedstawić potwierdzenie  w dniu przyjazdu do apartamentu, jako dowód wpłaty zadatku, celem pełnego rozliczenia.
 3. Brak wpływu zadatku na wskazane konto bankowe w ciągu 48 godzin, skutkuje automatycznym anulowaniem rezerwacji i apartament może być rezerwowany przez inną osobę.
 4. Klient jest zobowiązany dopłacić pozostałe 50% wartości rezerwacji najpóźniej w dniu rozpoczęcia pobytu.
 5. Jeżeli rezerwacja następuje w terminie krótszym niż 7 dni od daty przyjazdu, należy wpłacić na konto bankowe 100% wartości rezerwacji.

§ 2. Wynagrodzenie i warunki płatności

 1. Należność za wynajem apartamentu określona jest w cenniku, na stronie internetowej www.slonecznygrodek19.pl i jest wyrażona w złotych polskich.
 2. W przypadku, gdy pobyt przypada na dwa różne okresy cenowe, całkowity koszt rezerwacji kalkulowany jest proporcjonalnie do ilości dni każdego okresu.

§ 3. Zmiana, oraz anulowanie rezerwacji przez Klienta.

 1. Po dokonaniu wpłaty zadatku (opłaty rezerwacyjnej), jej zwrot nie przysługuje. Możliwa jest natomiast zmiana daty zarezerwowania.
 2. Zmiana zamówienia możliwa jest wyłącznie, gdy w nowym okresie apartament jest wolny.
 3. Gdy nowa data wybrana przez Klienta przypada w sezonie, w którym obowiązują ceny wyższe, wymagana jest dopłata różnicy.
 4. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do odmowy zmiany terminu rezerwacji, jeśli z przyczyn obiektywnych będzie to niemożliwe. W przypadku odstąpienia od rezerwacji z powodu braku możliwości wprowadzenia zmian w warunkach zarezerwowania, Klientowi nie przysługuje zwrot zadatku.
 5. Niewykorzystanie zarezerwowania, jak i późniejszy przyjazd, bądź wcześniejszy wyjazd z przyczyn leżących po stronie Klienta, nie uprawnia go do żądania zwrotu zadatku, bądź opłaty za niewykorzystany pobyt.
 6. Możliwość przeprowadzenia, anulowania rezerwacji bez ponoszenia przez Klienta obciążeń, istnieje jedynie w sytuacji, gdy Klient wskaże inną osobę, która dokona rezerwacji na apartament w tym samym terminie. W takim przypadku, otrzyma zwrot wpłaconego zadatku.

§ 4. Zmiana, oraz anulowanie rezerwacji przez Wynajmującego.

 1. Zmiana terminu potwierdzonej rezerwacji przez Wynajmującego możliwa jest w przypadku wystąpienia siły wyższej; Awarii, lub innych zdarzeń losowych, których skutków nie można zlikwidować zwyczajnymi środkami, a które uniemożliwiają spełnienie świadczenia. Dotyczy to również przypadków, w których bezpieczeństwo osobiste Klienta, lub jego majątku, z powodów niezależnych od wynajmującego, nie będzie mogło być zagwarantowane. Wypożyczający wówczas zaproponuje Klientowi inny termin pobytu, lub anuluje rezerwację zwracając mu wpłacony zadatek.

§5. Kaucja na czas pobytu w apartamencie.

Wynajmujący zastrzega sobie prawo do pobrania kaucji w wysokości 500,oo zł. (pięćset złotych) , w celu pokrycia ewentualnych szkód, powstałych z winy Klienta, oraz należnej ceny za pobyt osoby niezgłoszonej. Kaucja zostaje pobrana pierwszego dnia przy rejestracji Klienta i zwrócona mu ostatniego dnia po odebraniu apartamentu bez uwag.

§ 6. Pobyt Klienta w apartamencie.

 1. Pobyt w apartamencie rozpoczyna się o godzinie 14.00, w pierwszym dniu zarezerwowanego terminu i trwa do godziny 11.00 ostatniego dnia rezerwacji.
 2. Wniosek o przedłużenie obecności poza okres obejmujący wcześniejszą rezerwację, Klient powinien zgłosić Wynajmującemu co najmniej dobę przed datą ostatniego dnia pobytu.
 3. Wynajmujący uwzględni wniosek o przedłużenie,  w miarę posiadanych możliwości.
 4. Odbiór kluczy do apartamentu przez Klienta następuje po wcześniejszym dokonaniu wszystkich opłat związanych z rezerwacją tj. Wpłaceniu kaucji, oraz po dokonaniu rejestracji (zameldowania) wszystkich osób.
 5. Klient bez pisemnej zgody wynajmującego nie może przekazywać apartamentu do korzystania osobom trzecim.
 6. Wynajmujący nie wyraża zgody na organizację przez Klienta przyjęć, imprez czy spotkań większej ilości osób niż zadeklarowanej przy rezerwacji apartamentu.
 7. Klient zobowiązany jest do natychmiastowego poinformowania o szkodach wyrządzonych przez niego podczas pobytu i do pokrycia wartości tych szkód.
 8. Każdorazowo opuszczając apartament w czasie pobytu, Klient jest zobowiązany do jego zabezpieczenia, poprzez zamknięcie drzwi wejściowych, okien, a także poprzez wyłączenie płyty grzewczej, piekarnika i innych pracujących urządzeń elektrycznych.
 9. Klient zobowiązany jest do poszanowania mienia, przestrzegania zasad dobrego sąsiedztwa i ogólnie przyjętych zasad porządku publicznego, oraz do korzystania z apartamentu zgodnie z jego przeznaczeniem.
 10. Za zgubienie klucza Klient ponosi opłatę w wysokości 150,oo zł (sto pięćdziesiąt złotych).
 11. Klient zobowiązuje się do nie zabierania z apartamentu jakichkolwiek elementów jego wyposażenia.
 12. Odbiór kluczy przez Wynajmującego od Klienta ma zawsze miejsce w apartamencie w ostatnim dniu jego pobytu.
 13. W przypadku naruszenia zasad pobytu przez Klienta, wynajmujący jest uprawniony do potrącenia z kaucji kosztów: Doprowadzenia apartamentu do stanu poprzedniego, jak i innej rekompensaty związanej (np. ze zagubieniem kluczy), czy też pobytu osoby niezgłoszonej. W przypadku gdy wartość w/w roszczeń przekracza wartość kaucji, Klient zobowiązany jest dopłacić różnicę.
 14. W przypadku rażącego naruszenia przez Klienta zasad Kodeksu, wynajmujący jest uprawniony do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym. W takim wypadku Klient  zobowiązany jest do niezwłocznego opuszczenia apartamentu.
 15. W apartamencie obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, oraz wprowadzania psów i innych zwierząt, bez zgody wynajmującego.
 16. Klient zobowiązany jest do przestrzegania ciszy nocnej od godziny 22.00 do 06.00.
 17. Wynajmujący może odmówić przyjęcia rezerwacji od Klienta, jeśli osoby te podczas poprzedniego pobytu naruszyły statut, wyrządzając szkodę w mieniu.

§ 7. Postanowienia końcowe.

 1. Klient jest odpowiedzialny za prawidłowe wypełnienie danych w formularzu rezerwacyjnym. Wynajmujący nie bierze odpowiedzialności za błędne wypełnienie formularza danych przez Klienta, w tym za nieprawidłowy wybór terminu przyjazdu i wyjazdu.
Apartament nad morzem

Nowy Apartament nad morzem

w Mielnie, przy plaży

apartament w mielnie
ostatnie wakacyjne terminy na 2023

rezerwuj już teraz